Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Podatnicy mogą odliczyć w PIT do 53. tys zł wydatków poniesionych modernizację . Kto może odliczyć ulgę, jakich budynków ona dotyczy i jaki PIT należy wypełnić?

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej 2022 – dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i opodatkowuje swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego lub opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.

Progi podatkowe od 2022 r.:

Podstawa opodatkowania Stawka podatku
I próg:
do 120 000 zł
12% (podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
II próg:
ponad 120 000 zł
32% nadwyżka ponad 120 000 zł + 10 800 zł

Podstawą obliczenia podatku jest przychód po odjęciu od niego kosztów uzyskania oraz po odjęciu od tej różnicy przysługujących ulg i odliczeń – ale wyłącznie takich, które odlicza się od dochodu.

Przykład 1:

Podatnik w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 60 000 zł. W roku 2022 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 20 000 zł. Ile wyniesie kwota ulgi?

Skala podatkowa (wg tabeli wyżej):
1. próg podatkowy – do 120 000zł. – 12% podatku

20 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

20 000* 12% = 2 400 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Podatnik pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2020 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 2 400 zł.

Przykład 2

Podatnik, który w roku 2022 uzyskał dochód w wysokości 130 000 zł. W roku 2020 założył instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 20 000 zł. Ile wyniesie jego ulga?

Skala podatkowa (wg tabeli wyżej):
1. próg podatkowy – do 120 000 zł. – 12% podatku
2. próg podatkowy – powyżej 120 000 zł. – 32% podatku

130 000 – 120 000 = 10 000 zł – część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

10 000* 32% = 3 200 zł – I składowa ulgi termomodernizacyjnej,

20 000 – 10 000 = 10 000 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 12%

10 000* 12% = 1 200 zł – II składowa ulgi termomodernizacyjnej,

3 200 zł + 1 200 zł = 4 400 zł – całkowita kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Podatnik będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego za rok 2022 kwotę ulgi wynoszącą 4 400 zł.

Ulga termomodernizacyjna – budynek

Przez budynek jednorodzinny rozumiany jest dom wolnostojący, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym można wydzielić maksymalnie 2 lokalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Uwaga!

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Przykład:

Podatnik, który jest właścicielem domu o powierzchni 200 m2, z czego 50 m2. zaadaptował na sklep może skorzystać z ulgi.

Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł, bowiem limit nie jest związany z przedsięwzięciem, a 1 podatnikiem. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Ulga termomodernizacyjna – jaki PIT wypełnić?

By skorzystać z ulgi na termomodernizację podatnik powinien wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O nie jest samodzielną deklaracją podatkową, składać go należy łącznie z drukiem PIT. PIT/O może być składany z zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Oszacowaną na podstawie faktur wartość zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek)

Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie. 

Należy pamiętać by kwota odliczenia znalazła pokrycie w rocznym dochodzie podatnika. Jeśli tak nie jest (dochód niższy niż poniesione wydatki), można ją odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie można więc zbiorczo odliczyć od dochodu w jeden rok wszystkich wydatków, ale można korygować deklaracje za lata wcześniejsze.

Przykład:

Podatnik w 2022 r. zainwestował 40 tys. zł w instalację fotowoltaiczną. Jego dochody w 2022 roku wyniosły 30 tys. zł, a reszta została sfinansowana dzięki oszczędnościom. W takim przypadku w formularzu PIT za 2022 r. podatnik może odliczyć 30 tys. zł, a pozostałe wydatki odliczy w formularzach za kolejne lata (ma na to 6 lat).

Co trzeba zrobić aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

By móc skorzystać z ulgi należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
  • kupować towary, produkty i usługi zgodne z wykazem,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat, licząc od daty pierwszego wydatku
  • odliczać wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT,
  • rozliczać tylko faktycznie poniesione podatki (nie można odliczyć kosztów, które zostały dofinansowane przez NFOŚiGW np. w ramach programu “Mój Prąd”),
  • dokonywać zakupów wyłącznie u podatników zarejestrowanych jako VAT i w rozliczeniu przedstawiać faktury opłacone osobiście.

Co można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

W uldze można odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na:
• materiały budowlane,
• urządzenia (jak np. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła),
• usługi, związane z termomodernizacją budynku.

Inwestycje, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych dostępne tu